Зображення курсу МУЗИЧНЕ МИСТЕЦТВО 7 КЛАС
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Витяг з програми «Мистецтво» 7 клас пОЯснЮВАЛьнА зАпИсКА Мистецтво – особлива форма відображення дійсності, естетичний художній феномен, який передає красу навколишнього світу, внутрішнього світу людини через осмислення фундаментальних категорій «краса», «гармонія», «ритм», «пропорційність», «довершеність». Особливості опанування мистецтва в школі пов’язані з його багатогранним впливом на свідомість і підсвідомість людини, її емоційно-почуттєву сферу, художньо-образне мислення і творчі здібності. Мистецтво сприяє художньо-естетичному розвитку людини та стимулює готовність особистості брати участь у різних формах культурного життя суспільства. Визначення мети навчання мистецтва в основній школі зумовлене основними функціями мистецтва: естетичною, навчально-пізнавальною, духовно-виховною, комунікативною, емоційно-терапевтичною. Програма розроблена відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Вона ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного, діяльнісного та інтегративного підходів. Особистісно зорієнтований підхід забезпечує розвиток в учнів індивідуальних художніх здібностей (музичних, образотворчих та ін.), творчого потенціалу. Компетентнісний підхід сприяє формуванню ключових предметних і міжпредметних компетентностей, насамперед загальнокультурних і художньо-естетичних. Діяльнісний підхід спрямований на розвиток художніх умінь і здатності застосовувати їх у навчальній та соціокультурній практиці. Інтегративний підхід виражається в акцентуванні взаємодії різних видів мистецтва в межах освітньої галузі та пошуку міжпредметних зв’язків з предметами інших освітніх галузей, інтеграції шкільного навчання мистецтв із соціокультурним середовищем. Метою навчання мистецтв в основній школі є особистісний художньо-естетичний розвиток учнів, виховання у них ціннісно-світоглядних орієнтацій у сфері мистецтва, розвиток комплексу ключових, міжпредметних і предметних компетентностей у процесі опанування художніх цінностей і способів художньої діяльності, формування потреби в художньо-творчому самовираженні та естетичному самовдосконаленні. Мета досягається шляхом реалізації наступних завдань:  виховання в учнів емоційно-ціннісного ставлення до мистецтва та дійсності, розвиток художніх інтересів і потреб, естетичних ідеалів;  формування системи художніх знань і вмінь, яка відображає видову специфіку і взаємодію мистецтва;  розвиток сприймання, розуміння, інтерпретації й оцінювання творів мистецтва та художніх явищ;  стимулювання діалогу, спілкування учнів у царині мистецтва;  розвиток художніх здібностей, критичного мислення;  стимулювання здатності учнів до художньо-творчого самовираження;  формування потреби в естетизації середовища та готовності до участі у соціокультурному житті. Навчання мистецтва ґрунтується на принципах:  наступності між початковою, основною і старшою школою;  поєднання загальнолюдського, національного та етнокраєзнавчого аспектів змісту освіти;  інтегративності, спрямованості на поліхудожнього виховання учнів;  креативності (пріоритет творчої самореалізації);  варіативності змісту, методів, технологій;  діалогічності;  полікультурності й толерантності.

Зображення курсу Інформатика 10 клас
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Метою курсу є формування в учнів теоретичної бази знань з основ інформатики, умінь і навичок ефективного використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у своїй діяльності, що має забезпечити формування у випускників школи основ інформаційної культури та інформатичних компетентностей.

Зображення курсу Інформатика 5 клас
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Курс передбачає реалізацію навчальної програми з інформатики для 5 класів (які вивчали в 2 класі). Наповненням курсу є: теоретичний матеріал (презентація), практичні роботи до відповідних тем, додактові відомості, цікаві розвиваючі завдання.