Course image Рохманюк В.В. (Школа бізнесу)
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Бізнес (також відомий як підприємство або фірма) є організацією, що бере участь в торгівлі товарами чи послугами споживачам.[1] Компанії є переважаючими в капіталістичній економіці, де більшість з них приватні і започатковані з метою одержання прибутку для збільшення багатства їх власникам. Компанії також можуть бути не-для-прибутку або державними корпораціями.

Бізнес (англ. business — справаділо) — підприємницька, комерційна чи будь-яка інша діяльність, що не може суперечити закону і спрямована на отримання прибутку.

Course image Черних К.А. (Дистанційна освіта)
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Дистанцiйне навчання — це форма навчання з використанням комп’ютерних і телекомунiкацiйних технологiй, якi забезпечують iнтерактивну взаємодiю викладачiв та студентiв на рiзних етапах навчання i самостiйну роботу з матерiалами iнформацiйної мережi.

Як це працює?

У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не обов’язково знаходитись поруч з викладачем. Достатньо великий час існує заочна форма навчання студентів. Але її можливості дуже обмежені. Інтернет дає змогу розширити їх, зробити заочне навчання справді повноцінним та всеохоплюючим.

Дистанційне навчання – сукупність наступних заходів:

  • засоби надання учбового матеріалу студенту;
  • засоби контролю успішності студента;
  • засоби консультації студента програмою-викладачем;
  • засоби інтерактивної співпраці викладача і студента;
  • можливість швидкого доповнення курсу новою інформацією, коригування помилок.

У наш час в умовах економічних відносин і жорсткої конкуренції на ринку праці особливе значення мають знання, навички та досвід. Фахівець XXI століття - це людина, яка вільно володіє сучасними інформаційними технологіями, постійно підвищує і вдосконалює свій професійний рівень. Придбання нових знань і навичок, практично корисних і застосовуваних у роботі в епоху інформаційного суспільства значно розширює можливості самореалізації і сприяє кар'єрному росту. Проте одною з головних перешкод, що виникає на шляху тих, хто бажає продовжити навчання (враховуючи, що більшість з них вже працює), є брак часу. Більшість не має можливості приїжджати кожного дня на заняття до навчального закладу. Іншою значною перешкодою є відстань. Якщо навчальний заклад розташований в іншому місті, часто відвідувати заняття також незручно і дорого.

"Класична" заочна форма навчання часто не виправдовує свого призначення. Знання, що отримує студент, часто є поверховими, а самі заняття непродуктивними. Крім того, навчальний процес продовжується досить довго.

 Дистанційну форму навчання ще називають "освітою протягом усього життя" через те, що більшість тих, хто навчається, - дорослі люди. Багато хто з них вже має вищу освіту, проте через необхідність підвищення кваліфікації або розширення сфери діяльності у багатьох виникає потреба швидко і якісно засвоїти нові знання і набути навички роботи. Саме тоді оптимальною формою може стати дистанційне навчання.

Course image Саковська Анастасія Дмитрівна
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

Курс присвячений основам роботи у табличному процесорі MS Excel.
Буде розглянуто багато тем, серед яких: інструменти економії часу заповнення таблиць різнотипними даними, способи автофільтрації, налаштувань із сортування, розширеної фільтрації даних відповідно до заданих вами критеріїв та про багато іншого.

Course image Галайда Лілія Юріївна
Комп’ютерні технології дистанційної освіти та тестування

2.1 Світовий досвід

Останнє десятиріччя характеризується об’єднанням зусиль країн у розробці єдиних підходів в оцінюванні результатів навчання та проведенні міжнародних порівняльних досліджень, які дають інформацію про стан освіти у різних країнах та дозволяє порівняти підготовку учнів окремих країн з міжнародними стандартами, а також здійснити моніторинг якості освіти у світі. Головна роль у проведенні таких досліджень належить Міжнародній асоціації оцінювання навчальних досягнень (IEA), наприклад, проект TIMSS, а також організації економічного співробітництва (OESD), проект PISA.